บริการ รถรับจ้าง ขนของ ย้ายบ้าน ด้วยรถ กระบะ หกล้อ สิบล้อ เทรลเลอร์ และ เครน 084-8397447, 080-5330347, 081-3504748, 093-7617447, 093-3274474

+  มีแบบเป็น คอก ,เปิดข้าง ,ตู้ ,ตะแกรง / มีความยาว 6.50 เมตร เฉพาะกะบะ . มีความกว้าง 2.30 เมตร -  มีความสูง 2.00 เมตร , รับน้ำหนักบรรทุก 15,000 กิโลกรัม (15 ตัน)

ขนาดสัดส่วนกฎกระทรวงฉบับที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงฉบับที่ 60
กว้าง (เมตร)
2.50 เมตร
2.55 เมตร* และ ตัวถังยื่นเกินขอบยางด้านนอกของกลุ่มเพลาท้ายได้ไม่เกินด้านละ 15 เซนติเมตร
ยาว (เมตร)
10.00 เมตร
12.00 เมตร**,***
สูง (เมตร)
3.80 เมตร
4.00 เมตร****
หมายเหต
*สำหรับรถลักษณะ 2 ที่ติดตั้งระบบทำความเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้กว้างได้ไม่เกิน 2.60 เมตร
**รถต้องมีรัศมีวงเลี้ยวไม่มากกว่า 12.50 เมตร และเมื่อเคลื่อนที่โดยมีรัศมีวงเลี้ยวด้านนอกเท่ากับ 12.50 เมตร
   จะต้องมีรัศมีวงเลี้ยวด้านในไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร
***สำหรับรถที่มีความยาวมากกว่า 10 เมตร จะต้องมีระยะท้ายปัดไม่มากกว่า 0.80 เมตร
****สำหรับรถที่มีความกว้างไม่เกิน 2.30 เมตร ให้สูงได้ไม่เกิน 3.00 เมตร
view